Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Pościelarnia 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.
Sklep internetowy Pościelarnia prowadzony jest przez
Joanna Karpińska e-life wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 812618119, nr NIP 955-19-34-341
2.
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1.
Konsument
– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Pościelarnia z myślą o rodzicach czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2.
Przedsiębiorca
- Joanna Karpińska e-life z siedzibą: Jasna Rola 42/46,
61-609 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 812618119, nr NIP 955-19-34-341
3.
Użytkownik
– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.
Sklep
- sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
http://www.poscielarnia.pl

5.
Administrator
- Joanna Karpińska e-life z siedzibą przy ul. Jasna Rola 42/46,
61-609 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 812618119, nr NIP 955-19-34-341

§ 3 KONTAKT
1.
Adres przedsiębiorstwa: Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań
2.
Adres poczty elektronicznej: kontakt@poscielarnia.pl
3.
Numer telefonu: 603-794-793
4.
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).
2.
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.
Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w maksymalnym terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego  podczas składania zamówienia.
2.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a.
przelew

b.                                                                                                                          karta płatnicza / kredytowa

c.
przy odbiorze (za pobraniem)
3.
Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4.
Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 5 dni roboczych od daty odnotowania wpłaty środków należnych za zamówienie wraz z kosztem dostawy.
5.
Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski lub innego kraju w ramach EU (zgodnie z obowiązującym na Stronie cennikiem dostawy).

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z
danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.
Skutki odstąpienia od umowy:
a.
w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b.
zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c.
Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d.
Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.
W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
8.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7.
W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1.
Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a.
mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b.
pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorca Joanna Karpińska e-life z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 812618119, NIP 9551934341 (zwaną dalej: Przedsiębiorcą). 

    2. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

3. Inspektorem ochrony danych w Serwisie jest Pan Wojciech Bednarski, adres e-mail: IODO@poscielarnia.pl 

4. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za Usługi, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługi, 
d. o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Sklepu (cel marketingowy/newsletter)

e. tworzenia zestawień, analiz i statystyk

f. weryfikacji wiarygodności płatniczej

g. obsługi reklamacji i zgłoszeń

h. wsparcia technicznego

i. prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych

5. Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanych dalej: Podwykonawcami Sklepu). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Sklepu na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Sklepem a Podwykonawcami Sklepu. Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

6. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Sklepu posiadających siedziby poza obszarem EOG.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie ze Sklepem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie ze Sklepem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie ze Sklepem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep ,a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Sklep działań naTwoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Sklep ciążącego na Sklepie obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Sklepowi informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

11. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę. 


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

Aktualizacja: 22.05.2018

WZÓR:        Odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość

                                                                                                            miejsce i data

dane kontrahenta   

 

                                                                       Joanna Karpińska e-life

                                                                                         Jasna Rola 42/46

                                                                                         61-609 Poznań

                                                                                         NIP: 955-19-34-341

Odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej za pośrednictwem strony www.poscielarnia.pl z dnia ………………..  dotyczącej zakupu towaru ………………….. (zamówienie nr ……………………).

 

Zwrot pieniędzy proszę kierować na konto:

…………………..

 

 

 

                                                                                                                       PODPIS

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów